انواع استیک

بیفتیک ژیگو

استیک گوساله تازه

استیک منجمد

استیک اسلایسی منجمد