کد کالا

1220

1221

1209

1210

1222

1223

1238

1239

1213

1214

1211

1212

1215

1216

لبرکیزه - رول

لبرکیزه - اسلایس

بیرشنکن - رول

بیرشینکن - اسلایس

لیونر - رول

لیونر - اسلایس

کالباس شیر - رول

کالباس شیر - اسلایس

سالامی پلی آمید - رول

سالامی پلی آمید - اسلایس

سالامی فیبروز - رول

سالامی فیبروز - اسلایس

سالامی پنیری - رول

سالامی پنیری - اسلایس

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

.10

.11

.12

.13

.14

بازگشت

فرآورده هاي گوشتي روز اروپا

واحد نمونه منتخب از سوی استانداری و فرمانداری و جهاد کشاورزی خراسان رضوی

واحد نمونه منتخب سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ از سوی اداره کل نظارت بر مواد غذایی وزارت بهداشت و دامپزشكي

98 . 51 . 35412135-8

مشهد . شهرک صنعتی توس . فاز یک . بلوار صنعت .صنعت ۳ . شماره ۲۱۱