کد کالا

2602

2603

2604

2605

2606

2607

2608

2609

2601

سردست گوسفندی

ماهیچه گوسفندی

راسته مغزی کوسفندی

ران گوسفندی

گردن گوسفندی

راسته بااستخوان گوسفندی

تی بن استیک

استخوان برش خورده

قلوه گاه گوسفندی

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

بازگشت

فرآورده هاي گوشتي روز اروپا

واحد نمونه منتخب از سوی استانداری و فرمانداری و جهاد کشاورزی خراسان رضوی

واحد نمونه منتخب سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ از سوی اداره کل نظارت بر مواد غذایی وزارت بهداشت و دامپزشكي

98 . 51 . 35412135-8

مشهد . شهرک صنعتی توس . فاز یک . بلوار صنعت .صنعت ۳ . شماره ۲۱۱