کد کالا

3101

3103

3104

3106

3108

3109

2308

2309

گوشت چرخ کرده گوساله ۱۵٪ چربی

گوشت چرخ کرده گوساله ۲۰٪ چربی

گوشت چرخ کرده گوسفندی ۱۵٪ چربی

گوشت چرخ کرده گوسفندی ۲۰٪ چربی

گوشت چرخ کرده مخلوط گوسفندی و گوساله ۱۵٪ چربی

گوشت چرخ کرده مخلوط گوسفندی و گوساله ۲۰٪ چربی

بیفتیک ژیگو

استیک گوساله

.12

.13

.14

.15

.16

.17

.18

.19

کد کالا

2303

2304

2307

2201

2202

2203

2204

2205

2206

2207

2208

فیله گوساله

رولتی گوساله

خورشتی گوساله

سردست

ماهیچه گوسفندی

فیله گوسفندی

راسته مغزی گوسفندی

ران گوسفندی

گردن گوسفندی

راسته بااستخوان گوسفندی - شیشلیکی

آبگوشتی - ته چینی

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

.10

.11

بازگشت

فرآورده هاي گوشتي روز اروپا

واحد نمونه منتخب از سوی استانداری و فرمانداری و جهاد کشاورزی خراسان رضوی

واحد نمونه منتخب سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ از سوی اداره کل نظارت بر مواد غذایی وزارت بهداشت و دامپزشكي

98 . 51 . 35412135-8

مشهد . شهرک صنعتی توس . فاز یک . بلوار صنعت .صنعت ۳ . شماره ۲۱۱