کارخانه

مشهد ، شهرك صنعتي توس ، فاز يك

: آدرس

بلوار صنعت ، صنعت ٣ شماره ٢١١

98 51 3541 2135-8

: تلفن

98 51 3541 3375

: فاکس

91851 76669

: كد پستي

دفتر مركزي

مشهد ، خيابان پاستور

: آدرس

بين پاستور ١٥ و ١٧ پلاك ٢١٥

98 51 38435371 , 38433914 , 38412807

: تلفن

98 51 3841 4140

: فاکس

91837 75639

: كد پستي

واحد فروش تهران و شهرستانها

خانم شیرین گل

0912 063 2327

: موبايل

051 3541 2135-8

: دفتر فروش

gol@makimah.com

: ايميل

واحد فروش مشهد

آقاي رامین عطايي

0915 111 3297

: موبايل

051 3541 2065

: دفتر فروش

ataei@makimah.com

: ايميل

مسئول روابط عمومی

آقای علیرضا اعتمادی

21serendipic@gmail.com

: ايميل

فرآورده هاي گوشتي روز اروپا

واحد نمونه منتخب از سوی استانداری و فرمانداری و جهاد کشاورزی خراسان رضوی

واحد نمونه منتخب سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ از سوی اداره کل نظارت بر مواد غذایی وزارت بهداشت و دامپزشكي

98 , 51 , 35412135-8

مشهد . شهرک صنعتی توس . فاز یک . بلوار صنعت .صنعت ۳ . شماره ۲۱۱